Takeo Sakimoto

Baron of Otomo

Description:

Otomo revolver

Bio:

Animates exoskeletons, metal frames and mechanical husks. Equips them with a minor Ottoman’s Revolver.

Takeo Sakimoto

Clans of Gaea itsbuskii itsbuskii